google-site-verification: googlefbfddf59e706b96b.html

Tsev seev PajHuam

Hmong beauty nature

Compteur visitor

hnub 18/09/2010 los mus

  Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Share

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 15th January 2012, 1:18 pm

  TSOOB = Dheev, tshov.
  DEV TSOOB = 1. Dev tshov, dev deev. 2. Ib lolus yws, ib lolus cem kom mob siab. {Tus devtsoob twg es tseem muab kuv lub tawb ntses no tsoo puas tag li no ne.}
  TSOOB KUJ(qog Suav lolus TSOO KUv-AUv) = Tebchaws Suav.
  -------------------
  TSOOM(qog Suav lolus TSOOJ) = 1. Tej pab neeg, tej pawg neeg, cov tibneeg coob coob. 2. Hnyav hnyav, muaj ceebthawj.
  TSOOM THAWJ = Muaj ceebthawj, muaj nuj muaj nqi, muaj qab muaj hau. {Tus yawg no haislus muaj tsoomthawj kawg nawb.}
  ZEJ TSOOM(qog Suav lolus Zwv-N TSOOJ) = Pawg tibneeg.
  ZEEJ TSOOM = Tib yam li lo ZEJTSOOM.
  -------------------
  TSOOJ = Tseemceeb(qog kiag Suav lolus TSOOJ)
  TSOOJ LAJ = Tus nqaj ruv tsev tseemceeb uas muab cov qhabtse mus khuam rau.
  --------------------
  TSOOV = Muab tej yam ua hmoov pov txais hauv vab kom cov plaub cov xua ya tawm. {e.g. TSOOV TXHUV}
  -------------------
  TSOO = Muab ntaus kom piav; muab sib npuj.
  -------------------
  TSOOS = Ris-tsho, khaub ncaws.
  TSOOS LAUS = Tej khaub ncaws uas npaj hnav rau thaum tuag.
  -------------------
  TSOOG = Hmooblees lolus TSOOS.


  Last edited by PIJPAUJ on 25th January 2012, 11:52 pm; edited 1 time in total

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 16th January 2012, 7:49 am

  TSUB = Muab ntxiv rau kom ntau tshaj qub.

  -------------------
  TSUM = 1. Tsis ua ntxiv lawm; theem, nres, so. {Koj cia li tsum kiag tamsim no es neb thiaj tsis sib ceg ntxiv lawm.} 2a. Pluas hno ua rau rau saum rooj. {Noj mov yuav tau koom tsum.} 2b. Ib lolus ntsuas hais tias yog ib pluas noj. {Peb ua ib tsum mov tos nyab.}
  CHEEM TSUM = Ntuas kom tseg; txwv kom txhob ua ntxiv lawm.
  KOOM TSUM = Koom noj tib rooj mov.
  TIM TSUM = Ua puavpheej tim ncauj tim lus.
  -------------------
  TSUJ = 1. Hmoob ib lub npe laus. {e.g. Tsuj Kuam, Tsuj Txiab, Tsuj Riam...} 2. Xuas kotaw nias; muab tso rau kotaw mus mus los los. {Lub paj ntawd poob rau hauv kev es neeg thiaj muab nws tsuj tsuj ntsoog tag li ntawd.} 3. Ib hom ntaub. {e.g. NTAUB TSUJ}
  TSUJ NPUAM TAIG LAIG NYAG = Tej khaubhlab khaubhluas thiab tej twj tej tais laigdab uas dai nplawg ntias xyaw tej tuag.
  NTAUB TSUJ = Ib hom ntaub ruaj ruaj.
  -------------------
  TSUV = Hmooblees lolus TSOV.
  -------------------
  TSU = Ib lub thoob cub mov.
  -------------------
  TSUS = Ib lolus txhab kom paub hais tias tseem tsis tau dua; tabtom tshwmsim.
  CIG TSUS = Tseem cig cig ntsaj thuav.
  PUAS TSUS = Tseem tabtom nyob rau ncua uas piamsim. {Tsis muaj nyiaj kho tsev ces qhov twg los puastsus.}
  NTSEJ MUAG PUAS TSUS =Ntshai ntshai ua rau lub ntsejmuag thimxem tag; ntsejmuag tuag tag; ntsejmuag daj tag; plu dub.
  -------------------
  TSUG = Ib ncua sijhawm uas yog 13 hnub.
  PUV TSUG = Txwm nkaus 13 hnub.


  Last edited by PIJPAUJ on 19th January 2012, 9:58 am; edited 1 time in total

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 19th January 2012, 9:52 am

  -------------------
  TSUAB(qog Suav lolus TSU~A = ntsiab, txhom, ntes) = 1. Xuas tes ntsiab. {Nws tsuab ib niag tes pajkaws nqa lawm.} 2. Muab tog khaub tog tsuag thaiv kev. {Nws muab pos tsuab rau txoj lw ntawd kom neeg tsis txob taug ntxiv lawm.}
  TSUAB LUAB = Coj tsis tus; dag ntsuav; tshoob hawb; phlob leg; plom moj.
  TAUM TSUAB = Cov taum seem uas muab cov kua tsi ua taum paj lawm.
  VUAB TSUAB(qog Suav lolus VUAJ TSHUJ~AUJ) = Qias neeg; xos liam; liam hauv.
  -------------------
  TSUAM = Tso ceebthawj tuaj sabsauv nias.
  TSUAM CHAW = Mus hom chaw tseg.
  TSUAM PHIAJ = Ua phiaj rhais nplooj tseg.
  TSUAM TEB TSUAM CHAW = 1. Hom teb hom chaw. 2. Txeeb teb txeeb chaw.
  TSUAM TEEV = Tej yam uas ua rau lub thauj teev tog tog; hnyav hnyav; muaj ceebthawj.
  TSUAM TOB(qog Suav lolus TSAM-N TA~AU = rab riam txiav) = Rab riam uas tsim los txiav neeg txhaum txim cajdab.
  TSOG TSUAM = Ib hom mob uas neeg ntseeg hais tias yog xyw dab tsov nias thaum tsaugzog.
  -------------------
  TSUAJ = Ib lub suab qog kev txiav.
  PUAM TSUAJ = Piam sij, puas ntsoog.
  PUAS TSUAJ = Piam sij, puas ntsoog.
  TSIJ TSUAJ = Ib lolus piav ntawm kev nkaug losyog kev tsuav. {Thaum tej tubrog muastxwv tas lawm ces lawv sib nkaug tsij tsuaj li lawm xwb tiag.}
  -------------------
  TSUAV = 1. Txhoov mos mos. 2. Ua poov, ua cai me me xwb yeej tau lawm. {Tsuav koj kam mus xwb ces kuv mam tuaj txhua yam.}
  TSUAV NTXAIJ = Ib lub txee qha ubno saum qhovcub.
  TSUAV YOG = Muaj ib tso yog xwb ces tau lawm.
  -------------------
  TSUA = Tej roob uas yog pobzeb xwb xwb.
  HAUV TSUA = Tej ncov roob pobzeb.
  LIAB TAU TSUA = Ib sob piv lus uas muaj lub ntsiab hais tias yog muab chaw cuabzog ces lub peevxwm yuav pliag npaum liab nce zeb nce tsua.
  NTXIM TSUA = Ib hom nas ua nyiam nyob raws tej taw tsua.
  NYO TSUA = Cau pliaj; lub hauvpliaj cau cau li ib lub qabtsua.
  QHOV TSUA = Tej qhov uas khoob ntshuv ntawm tej pobtsua.
  QAUM TSUA
  -------------------
  TSUAS = 1. Ib tug ntsia uas siv puj ubno kom ceev lossis kom tawg. 2. Ntxaum, ntub, lo. {Nws lub tsho tsuas ntshav tag lawm.} 3. Ib lolus puabntej uas muab ntxiv rau lwm lo kom taw nrees li hais xwb. {e.g. TSUAS MUAJ, TSUAS TAU, TSUAS YOG, TSUAS YUAV...}
  TSUAS ZEEM TAU = Khaws xyeem lawm xwb.
  LIAJ TSUAS = Ib hom npe nroj uas zoo tshuaj.
  LOS TSUAS(qog Suav lolus LAM~AUM TSU~AU) = Lub tebchaws Nplog; cov neeg Nplog.
  POB TSUAS = Cov pebzob tawm tej tsua.
  QAB TSUAS = Tej taw tsua mus rau tej phaj tsua.
  QIJ TSUAS = Ib hom nroj nyob puag saum hauv tsua uas zoo li tsob qij.
  -------------------
  TSUAG = 1. Tsis qab abtsi li. 2. Ib hom nas uas nyiam nyob hauv vaj hauv tsev thiab tom tej liajteb. 3. Muab tej yam ua kua txau tawm. {Nws tsuag ntshav lo kuv lub tsho tag.} 4. Muab sua ua ib pawg. {Nws puag ib tsuag taws los mus tsev lawm.} 5. Ceev nrooj. {Tsuag maj! Ntuj yuav los nag li os.}
  TSUAG LAWS = Txau yam txaws txua; tshau lug. {Nyuamqhuav hnov nws nroos hais tias xeev xeev xiab xwb txawmsiv pom nws ntuav tsuag laws lawm.}
  TSUAG QHEV = Ib hom kab muaj testaw ntau ntau uas nyob hauv tej qabzeb, qabca, lossis qabtxiag.
  TSUAG TSUAG = 1. Tsis qab abtsi li. 2. Maj nroos, ceev nrooj.
  HAV TSUAG = Tej roob tej hav uas tsis muaj xyoob ntoo loj; tej plas nroj; tej havfab.
  KUA TXOB QUAV TSUAG = Ib hom kuatxob uas luaj lub quav nas tsuag es ntsim ntsim heev.
  KUAB LOM TSUAG = Ib hom npe tshuaj muaj taug uas zoo siv lom nas tsuag heev.
  NAS TSUAG = Ib hom nas uas nyiam nyob hauv vaj hauv tsev thiab tom tej liajteb
  NROJ TSUAG = Tej nroj thiab tej xyoob ntoo uas tseem yau.
  TSIG TSUAG = Ib lub suab piav kev plos havzoov havtsuag.
  UA TSUAG = Ua tej pwb pawg.
  XUB TSUAG = Tej chaw zoo tsoquav tsozis tom havfab.
  ZAUB TSUAG = Tej zaub uas tsis xyaw ubno.


  Last edited by PIJPAUJ on 25th January 2012, 11:48 pm; edited 2 times in total

  koojziagkabzaug
  Moderator
  Moderator

  Messages: 3494
  Date d'inscription: 2010-02-28

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  koojziagkabzaug on 20th January 2012, 9:23 am  Nyob zoo Pijpauj,

  Ib hnub nws txhais tau cov lus Hmoob ntau zuj zus ntxiv,
  Tib pliag xwb nws twb sau tau lus Hmoob ntau heev lawm. Yog ib qho zoo tshaj plaws li, yog Peb Hmoob muab coob leej ua li nws, ntshe peb yuav nrog luag vam meej thiab. Cas lub caij uas lawv mus tham lom zem tsheej niaj tsheej xyoo, lawv tsis tuaj nrog peb rhawv txuj ci Hmoob kom thiaj li khaws tau tseg. Yog peb tiam nov tsis rau siab khaws tiagtiag mas peb Hmoob txuj ci yuav plohj mus lawm tiag tiag li. Vim cov me nyuam tsis hais nyob lub teb chaws twg los yeej tsis tshua paub lus Hmoob zoo thiab tsis paub kab lis kev cai Hmoob kiag li lawm.

  Ua tsaug rau nws lub laj lim tswv yim nawb tij laug Pijpauj.  _________________


  Tes yiag tes txawj nrhia
  Siab nkiag nrhiav kev nyiam
  Ncauj npliag lus dai siab

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 23rd January 2012, 1:55 pm

  koojziagkabzaug wrote:

  Nyob zoo Pijpauj,

  Ib hnub nws txhais tau cov lus Hmoob ntau zuj zus ntxiv,
  Tib pliag xwb nws twb sau tau lus Hmoob ntau heev lawm. Yog ib qho zoo tshaj plaws li, yog Peb Hmoob muab coob leej ua li nws, ntshe peb yuav nrog luag vam meej thiab. Cas lub caij uas lawv mus tham lom zem tsheej niaj tsheej xyoo, lawv tsis tuaj nrog peb rhawv txuj ci Hmoob kom thiaj li khaws tau tseg. Yog peb tiam nov tsis rau siab khaws tiagtiag mas peb Hmoob txuj ci yuav plohj mus lawm tiag tiag li. Vim cov me nyuam tsis hais nyob lub teb chaws twg los yeej tsis tshua paub lus Hmoob zoo thiab tsis paub kab lis kev cai Hmoob kiag li lawm.

  Ua tsaug rau nws lub laj lim tswv yim nawb tij laug Pijpauj.

  Nyob zoo KoojZiagKabZaug,

  Yog peb tsis muaj ntaubntawv ces kuj tsis pom qab yuav khaws cia qhovtwg. Yog ho muaj ntaubntawv los tsis muaj chaw khaws ces kuj tsis muaj siab yuav khaws. Vim nws twb muaj qhovchaw cia rau nod lawm, ces yeej yuav khaws khaws kom txog hnub xaus.

  -------------------
  TSWB = 1: Tej khob tooj khob hlau uas dai qag es muab co nrov nrov; tej kaujtoog kaujhlau khoob uas ntim qe hlau es muab nco nrov nrov. 2: Npua (qog Suav lolus TSU).
  TSWB NEEB = Tej tswb uas tsim rau neeg ua neeb siv.
  TSWB NYUJ = Tej tswb uas tsim rau nyuj coj.
  TSWB TSHOJ = Hmoob ib tug timtswv uas yog taw npua thawj.
  LOOB TSWB = Zaj npuas; npua lagntseg.
  TWM TSWB = 1: Tej taw npua uas yog ib tug xwb es tsis poob npoj li. 2: Tej tsiaj uas ncaim npoj mus nyob twmzeem.
  XYOOJ TSWB (VUAJ VUAB) = Menyuam taw npua(Xyooj = tus txiv, tswb = npua, vuaj vuab = menyuam mos ab.)
  --------------------
  TSWM = 1: Muab ntsaws muab txhub es xuas tog pas ntuj ntuj kom ceev ceev. 2: Xyoob(qog Suav lolus TSUV). 3: Ib lolus ntsua rau xyab. {e.g. ib TSWM xyab} 4: Ciab (qog Suav lolus [LAJ] TSUV).
  TSWM CIAB = Tej quavciab uas muab npuab ua tej tug es tau taws kom pomkev.
  TSWM CIAB PAJ NTOO = Ib sob lus uas muaj lub ntsiab hais tias muaj kev teevhawm npwslaig yam logchiab.
  TSWM XEEB = Nyob ntsiagto; ua lub siab kom tus.
  PUJ TSWM = Ib hom xyoob uas yog qog Suav lus PUJ TSUV.
  TUAM TSWM = Ib hom xyoob uas yog qog Suav lus TAJ TSUV.
  --------------------
  TSWJ = Hwj kav; saib xyuas; tsav.
  TSWJ FWM = Coj kav.
  TSWJ TSIAG = Tus qag uas caws vos ntawm yej lossis ntxiab kom tsiaj dawm es mag tsiaj.
  KOM TSWJ = Daim ntawv teev sijhawm coj kev leg qav leg num(Lus Hmoob txheej tshiab nimno.)
  TXOOV TSWJ = Tus tuam thawj loj uas kav sawvdaws.
  --------------------
  TSWV = 1: Hmoob ib lub npe laus.{Tswv Riam, Tswv Vaj, Tswv Txos...} 2: Tus uas tuav ntiag tug. {e.g. TSWV tsev, TSWV liaj, TSWV zos...} 3: Cov pleb uas tsiaj ntswv hauv qhov av tawm rau nrauv.
  TSWV KAB = 1: Cov neeg tu kab; cov neeg yug kab. 2: Cov quav sab uas ua tej thooj li tej pleb uas kab muab tso tawm.
  Ntaub TSWV KAB = 1: Cov ntaub uas yog cov neeg yug kab thiaj muaj taus. 2: Cov ntaub uas yog xuas quav kab tsim tawm los.
  TSWV YIM(qog Suav lolus TSUM IJ losyog TSWJ HUJ~IJ) = Lajlim, lub lijxeeb uas xav tau ubno tawm lo.
  TSWV XYAS = 1: Ib tug yawm Hmoob uas khwvhuam tau hais tseg tias nws ciaj tsheej tsov pheej rov los tos neeg. 2: Cov neeg nyiag neeg li dab li tsov.
  TSWV ZWS = Sib law sib liag yam tej pleb uas ntswv hauv qhov av tuaj. {Neeg tawg rog khiav tswv zws ua rau kev tawm plua tshaum tog.}
  --------------------
  TSW = Muaj ntxhiab.
  TSW NTXHIAB = 1: Lub qhovntswg ntes tau tus ntxhiab. 2: Tus ntxhiab tsis xis neeg.
  TSW QAB = 1: Tus ntxhiab uas ntxim ntxim noj. 2: Tus ntxhiab uas ntxim nyiam.
  TSW TSW = 1: Hnov tus ntxhiab nyaum nyaum. 2: Ua tau yam khib khib siab; ua tau muaj muaj phlus.
  --------------------
  TSWG = Ib tug ncej khi tsiaj rau.

  koojziagkabzaug
  Moderator
  Moderator

  Messages: 3494
  Date d'inscription: 2010-02-28

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  koojziagkabzaug on 23rd January 2012, 11:56 pm  Nyob zoo Pijpauj,

  Ua li os nawb, zaum no tsim muaj txhab lawm ces yuav sib pab sau Hmoob txuj ci tuaj teem cia, tsam ces lwm hnub ploj tag lawm. Kuv kuj khaws tau yam puav thiab tab sis kuv tsis muaj caij coj tuaj tso li.

  Pijpauj, yog nws paub zaj ua tsaug mov seev suab no kuv xav thov nws pab cov tuaj tso rau peb mloog thiab sau cov ntsiab lus tseg.

  Tijlaug Hmoob Ntuj Tshiab, yog nws tuaj pom qhov message nov no xav thov nws pab nrhiav zaj "ua tsaug mov seev suab" tuaj rau peb tau kawm puas tau?

  Ua tsaug.


  _________________


  Tes yiag tes txawj nrhia
  Siab nkiag nrhiav kev nyiam
  Ncauj npliag lus dai siab

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 6th February 2012, 4:59 pm

  koojziagkabzaug wrote:

  Nyob zoo Pijpauj,

  Ua li os nawb, zaum no tsim muaj txhab lawm ces yuav sib pab sau Hmoob txuj ci tuaj teem cia, tsam ces lwm hnub ploj tag lawm. Kuv kuj khaws tau yam puav thiab tab sis kuv tsis muaj caij coj tuaj tso li.

  Pijpauj, yog nws paub zaj ua tsaug mov seev suab no kuv xav thov nws pab cov tuaj tso rau peb mloog thiab sau cov ntsiab lus tseg.

  Tijlaug Hmoob Ntuj Tshiab, yog nws tuaj pom qhov message nov no xav thov nws pab nrhiav zaj "ua tsaug mov seev suab" tuaj rau peb tau kawm puas tau?

  Ua tsaug.
  Kuv tsis txawj thiab ho rhiav tsis tau tsum los rau peb hnub no. Yog lwm hnub mus pom qhovtwg no mam coj tuaj rau peb saib.

  ====================
  TSHAB = 1: Dhau dhuv, to ntshua, tshuam kiag ntawm ib sab rau lwm ib sab. {Nws tib phom rau tus ntoo tshab kiag.} 2: Hmooblees lolus TSHIAB.
  TSHAB HLO = 1: Tshuam kiag; tshwm plaws. 2: Kom tag tag meej meej(tus mejkoob kheev hais thaum kom nraugvauv thiab phijlaj pe niam tais yawm txiv.)
  TSHAB PLAWS = Dhau dhuv tom ub tom no.
  TSHAB TXHAIS = Muab ntos kom meej meej tseeb tseeb(Lus Hmoob Phajhauj uas sawvdaws lees siv lawm.)
  TSHAB XO = Nthuav xovxwm kom thoob plaws.
  PAJ TSHAB = Tej khoom muab pub ua kev zoo siab.

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 6th February 2012, 5:03 pm

  ====================
  TSHAM = 1: Ncig xyuas; yos (qog Suav lolus TSHUJ~AJ-N) 2: Chob ua ntwg. {Nws muab cov ntse chob tau ob tsham diam.}

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 6th February 2012, 5:05 pm

  ====================
  TSHAJ = 1: Qhia kom hnov txhua. 2a: Dhau. {Tus ntoo ntawd loj tshaj txhua tus.} 2b: Qhov seem. {Yog koj siv tsis tas muab qhov tshaj khaws cia.}
  TSHAJ LIJ = Ntse, tswvyim zoo, muaj tswvyim(Lus Hmoob Phajhauj uas sawvdaws lees siv lawm.)
  TSHAJ SAB = Tej tsho laus uas ntev ntev rau cov neeg puv 120 xyoo(qog Suav lolus TSHAV-NG SA-N)
  TSHAJ XO = Muab xomxwm qhia kom hnov txhua.
  THOOB TSHAJ = Ib hom mobnkeeg rau txivneej ob lub noob uas tsis muaj tus ciam kem nruabnrab.

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 6th February 2012, 5:10 pm

  ====================
  TSHAV = 1: Lub hnub li duab ci. 2: Tej tiaj nrag. {e.g. TSHAV nyuj, TSHAV zaub, TSHAV pob...} 3a: Txhuam yam siv zog ntsos. {Nws ua tsheb tshav lub kaumtsev zij kiag lawm.} 3b: Xuas hlau ua tib zoo kuam nroj tawm. {Hnub no tshav tshav ntuj ces kuv yuav mus tshav mentsi nroj tom teb.}
  TSHAV NTUJ = 1: Lub hnub li duab ci. 2: Muaj hnub li dua ci ntsa iab.
  TSHAV PUAM = 1: Tej thajtsam do-du. 2: Tej chaw ua dhau lub vaj lub tsev rau sab nraud. {Lub zos no muaj qaib nquas dhia nroo ntws ntawm tej tshav puam.} 3: Tej yam uas tsis tsi ntsee rau ib tug twg. {Peb lam tham lus tshav puam ua si xwb os.}
  TSHAV YAJ NTAWG NRAUS = Ib sob lus piv txog tej tshav tej nag uas yaj pes ntshis ntawm xubntiag rau sab nraud lawm; tej lus xaiv lus cua uas hais ntawm xubntiag es ho ncha mus rau sab nraud.
  TSO TSHAV = Tso phluav yam tsis muaj dabtsi tswj li.
  TSHWM TSHAV = Ib txoj kevcai thas tuag uas yuavtau muab tus qauv coj mus khuav tseg rau tshavpuav es tua tsiaj tag mam coj mus faus.

  koojziagkabzaug
  Moderator
  Moderator

  Messages: 3494
  Date d'inscription: 2010-02-28

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  koojziagkabzaug on 8th February 2012, 7:54 am  Pijpauj, Nws cov lus hauv nov yeej txhais tau zoo kawg li. Tsis ua cas li os nawb, nws khoom li cas txhais li ntawd xwb. Twb yog nws muaj siab heev es thiaj ua tau ntau los lus. Yog peb maj mam txhais peb cov lus Hmoob kom thoob mas peb yuav txawj nrhiav cov lus tob me ntsis los hais.


  _________________


  Tes yiag tes txawj nrhia
  Siab nkiag nrhiav kev nyiam
  Ncauj npliag lus dai siab

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 12th February 2012, 8:44 pm

  TSHAIB = Lub plab tsis muaj dabtsi lawm es nqhi nqhi.
  TSHAIB NQHIS = 1: Xav noj xav haus heev. 2: Tsis muaj noj tsis muaj haus.
  TSHAIB PLAB = 1: Lub plab tsis muaj dabtsi lawm es nqhi nqhi. 2: Tsis muaj qoobloo txaus noj thawm niaj thawm xyoo.
  SUAV TUAG TSHAIB = Tej Mab tej Suav lojleeb uas tsis muaj dabtsi noj.
  TUAG TSHAIB = 1: Tuag los ntawm kev tshaib kev nqhis. 2: Tshaib tshaib plab heev.
  TUAG TSHAIB NTUAS = Yoo yoo plab lau swb suv; tshaib tshaib plab qaug zog zi.
  YOO TSHAIB = Txhobtxwm tsis noj kom plab tsis txhob muaj dabtsi.

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 16th February 2012, 5:56 pm

  TSHAIS =1: Pluas hno thaum sawv-ntxov 2: Tshem chaw; hloov chaw; txav rau qhov tshiab. 3: Tsham; ntwg.
  TAV TSHAI = Luj caij uas neeg noj tshais zomzaws es kwvyees li ntawm 7 mus rau 8 moos sawvntxov.
  TAV TSHAI LAUS = Lub caij uas dhau caij noj tshais lawm es kwvyeev li ntawm 9 mus rau 10 moos sawvntxov.
  TSHAIS CHAW = Txav rau qhov chaw tshiab.
  TSHAIS RUAM = Muab kavceg tshem rho hlawv hlo kom txav taus muskev.
  UA TSHAIS = 1: Npaj pluas hno sawv-ntxov. 2: Muab noj ntxuag pluas tshais. 3: Muab tseg cia noj. {Tus qaib no caw tsis tau li siab xav ces muab nws ua tshais kiag xwb mas.} 4: Chob ua tej tsham; dai ua tej ntwg.


  Last edited by PIJPAUJ on 17th February 2012, 11:17 pm; edited 2 times in total

  koojziagkabzaug
  Moderator
  Moderator

  Messages: 3494
  Date d'inscription: 2010-02-28

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  koojziagkabzaug on 17th February 2012, 12:02 am  Nyob zoo Pijpauj,

  Ua tsaug ntau rau nws cov ntsiab lus.
  Txhua hnub nws tuaj ntxiv ib los,
  Tsis ntev nws twb ua tau ib qho.
  Txhua hmo nws tuaj ntxiv ib zaj,
  Tsis ntau nws twb ua tau ib phab.

  Kuv thov nqa tes ua nws tsaug,
  Tswv Ntuj lub yeej koob yeej huam ntxoov nws taub hau.  _________________


  Tes yiag tes txawj nrhia
  Siab nkiag nrhiav kev nyiam
  Ncauj npliag lus dai siab

  PIJPAUJ
  Developer
  Developer

  Messages: 142
  Date d'inscription: 2010-12-25

  Re: Hmoob Ntawv & Hmoob Lus

  Post  PIJPAUJ on 17th February 2012, 2:45 pm

  Nyob zoo KoojZiagKabZaug,

  Nws yog peb sawvdaws li feem xyuam uas yuavtau ceev tseg. Tseeb tiag mas peb yog cov nqa tes ua nws tsaug, ho.

  ===================
  TSHAUB = Hmooblees lolus RHAUB.
  ====================
  TSHAUM = Ib yam li lo TSHUM.
  ====================
  TSHAUV = Tej hmoov av dawb lias uas ntsim txhi hauv tej cubtawg.
  POS TSHAUV = Ib hom pos uas muaj yamntxwv txho dawb lias li hmoov tshauv.
  QHOV TSHAUV = 1: Tej plawv(qab) qhovcub uas muaj tshauv ntau. 2: Tej qhov uas cia hliv tshauv povtseg.
  TXHO TSHAUV = Dawb lias li hmoov tshauv.
  ====================
  TSHAU = 1: Muab tej yam uas muaj qhov sib luag zos lim ubno kom cov yoj qhov dhau rau lwm sab hos cov tsis yog qhov nyob rau lwm ib sab. 2: Xuas ceebcuam tho qhov.
  TSHAU TXUJ = Muab txujci lim kom tau cov paub thiab cov tsis paub nyias rau nyias.
  NTIAG TSHAU = Ib hom noog uas pheej nyiam raws dav lossis uablag.
  ====================
  TSHAUS = 1: Ib lub suab sis ntawm lolus TSHAU. 2: Vab tshaus.
  VAB TSHAUS = Tej vab tho qhov uas yog txhobtxwm tsim los tshau ubno.

   Current date/time is 13th February 2016, 10:49 pm